Operation BIM Team

Operation BIM Team

Operation BIM Team แบ่งเป็น 2 ทีมอันได้แก่ ทีมนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ ทีมให้คำปรึกษา

 

ทีมนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

 

1. นักวิทยาศาสตร์สาขา อินทรีย์เคมี

2. นักวิทยาศาสตร์สาขา เภสัชวิทยา

3. นักวิทยาศาสตร์สาขา จุลชีววิทยา

4. นักวิทยาศาสตร์สาขา ชีวเคมี

5. นักวิทยาศาสตร์สาขา เทคนิคการแพทย์

6. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา

 

ทีมให้คำปรึกษา หรือ BIM HEALTH CENTER (BHC) ประกอบด้วย

 

1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา มะเร็ง, ภูมิแพ้, กระดูกและข้อ, เนื้องอก, แพ้ภูมิ

2. เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์

 

ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าทีมวิจัย BIM นักวิจัยผู้ศึกษาสารสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรกว่า 200 ชนิด เป็นนักวิจัยรับเชิญของสถาบันวิจัยมะเร็ง ในประเทศเยอรมัน ทำการสอ
รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญBIM ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ประวัติการศึกษา 2507-2512 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2515-2517 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสั
รศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

รศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

เภสัชกรและนักวิจัยจุลชีววิทยา

อาจารย์/นักวิจัย BIM ผู้ทำงานการสอนและ การวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มากว่า 20 ปีแล้ว ยังเป็นนักวิจัยชั้นนำของสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธร
รศ.ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม

รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

นักวิจัยเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์/นักวิจัย BIM   ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9   ประวัติการศึกษา 2526    วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529    วท.ม. เค
รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)

รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านผลของสมุนไพรต่อกระดูกอ่อน

อาจารย์/นักวิจัย BIM นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านผลของสมุนไพรต่อกระดูกอ่อนของศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ทำการสอนและการวิจัย ในคณะแพทยศา